CGK Advocaten is een groepering van advocaten bestaande uit  Goris, Kips en Maes advocaten bvba, Lepere advocaten bvba en Cryns Advocaten bvba en hun respectieve medewerkers, gevestigd in hartje Antwerpen. 

Ons kantoor heeft een zéér breed cliënteel in uiteenlopende domeinen.  Zowel grote en kleine ondernemingen als particulieren doen beroep op onze diensten.  Ook voor Legal Interim Management zijn wij inzetbaar.    

Door de jaren heen hebben onze vennoten en medewerkers een diepgaande expertise en ervaring opgebouwd om u bij te staan bij eender welk juridisch probleem. 
Highlights

Onze diensten


Wij behandelen volgende materies:  
Alternatieve geschillenbeslechting
meer
Incasso
meer
Arbeid en tewerkstelling
meer
Handel en ondernemingen
meer
Insolventie
meer
Onroerend goed en immo
meer
Vennootschappen
meer
Vermogen
meer
 

Internationaal

Nood aan juridische dienstverlening in Europa, de Verenigde Staten, Israël of Zuid-Afrika?

CGK advocaten maakt deel uit van de Commercial Law Group: een netwerk van meer dan 400 advocaten die klanten bijstaan met diverse rechtsdiensten. CLG biedt betrouwbaar juridisch advies en een service op maat van de Europese en internationale klant.

De leden van de Commercial Law Group komen om de 6 maanden samen om belangrijke politieke en juridische evoluties in de Europese en internationale wetgeving te bespreken. Ook CGK advocaten draagt hiertoe zijn steentje bij. Een krachtdadige, proactieve en performante internationale samenwerking in dienst van de klant!

Meer weten over de activiteiten van de CLG-groep? Neem dan gerust een kijkje op de website.
 

 

 

 display
Thuiswerk in provincie Antwerpen verplicht: hoe aan te pakken en wat zijn de mogelijkheden?
Bij Politieverordening van 29 juli 2020 van de Provincie Antwerpen werd telethuiswerk verplicht.   Deze verordening is recentelijk nog aangepast bij verordening van 5 augustus 2020.

Telethuiswerk wordt verplicht, behalve wanneer dit “gelet op de aard van de activiteiten en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is”.

Dit geldt voor werkgevers gevestigd in de provincie Antwerpen en geldt zowel voor werknemers die in of buiten de provincie wonen.   Deze plicht is ruimer dan de nationale regeling waarbij thuiswerk wordt aangemoedigd.

Hierna volgen enkele suggesties wat een werkgever kan doen.   
Opzeggingstermijnen geschorst tijdens tijdelijke werkloosheid corona
De wet waarbij de opzeggingstermijnen worden geschorst tijdens tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wegens corona is gepubliceerd (Wet 15 juni 2020, Belgisch Staatsblad 22 juni 2001).

Ze trad in werking vanaf 22 juni 2020.

Het geldt enkel wanneer de werkgever de werknemer opzegt. Bij opzegging door de werknemer, gegeven voor of tijdens de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens corona, loopt de opzeggingstermijn gewoon verder tijdens die periode.
Is de corona-crisis een reden om bescherming te vragen tegen uw schuldeisers en een WCO te overwegen?
Indien uw onderneming getroffen is door de crisis, en daardoor haar marges en omzet zag dalen, dan kan het zijn dat de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt. En dat is een voorwaarde om te kunnen genieten van de bescherming van de WCO.
 
Corona: bijzonder ouderschapsverlof
N.a.v. de coronacrisis zal de regering een bijzonder ouderschapsverlof invoeren. Dit is op 2 mei goedgekeurd. Het is een tijdelijke regeling van afwezigheid van het werk, wat ouders moet toelaten om in de maanden mei en juni opvang van de kinderen en werk beter te combineren. 
Wet verzekeringsplicht - Nog steeds geen vangnet voor architecten die moeilijk aan verzekering geraken.
Orde van Architecten stelt bevoegd minister Ducarme in gebreke
De wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector voorziet in een tariferingsbureau waar architecten een aanvraag kunnen indienen wanneer ten minste drie verzekeringsondernemingen hebben geweigerd hem een dekking toe te staan. Het Koninklijk Besluit dat dit tariferingsbureau moet laten oprichten is echter nog altijd niet uitgevaardigd. De Orde van Architecten stelde daarom op 12 september 2019 bevoegd minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s Denis Ducarme in gebreke.
Update - Coronavirus: welke zijn de te nemen maatregelen voor een werkgever, welke ondersteuning biedt de overheid?
Het Coronavirus raast, en de kans bestaat dat ook uw onderneming en werknemers worden aangetast.
Hierna vindt u de mogelijks te ondernemen maatregelen en de ondersteunende middelen van de overheid.
GDPR. Bent U er klaar voor?
U zal deze zin al wel meer gehoord hebben. Maar wat doe je er aan?
Strikt gezien zou iedere onderneming in orde moeten zijn met de nieuwe Pricacyverordening tegen 25 mei 2018. Door diens opleiding en specialisatie inzake privacy en aanverwante materies, kan Erik MAES uw onderneming perfect begeleiden en adviseren inzake implementatie van GDPR binnen uw onderneming. Wij nemen uw bezorgdheden omtrent gegevensbescherming graag weg waar nodig.

Erik MAES is sedert 2 maart 2018 gecertificeerd Data Protection Officer  (DPO - certificatienummer 192018.0183 – Data Protection Institute).  Bijgevolg kan hij ook optreden als extern Data Protection Officer wanneer dit nodig is.
Verkoop onroerend goed per e-mail mogelijk vanaf 20 oktober 2018
(nieuw artikel XII.15 WER)
Wij lagen mee aan de basis van het arrest van het hof van beroep dat verkoop van vastgoed via e-mail als onmogelijk bestempelde. Wij zijn uiteraard even verheugd vandaag dat de wetgever hier gepast op reageerde door de regelgeving af te stemmen op de hedendaagse markt en werking ervan. Als we zo de regelgeving mee kunnen sturen zitten we op het goede spoor! Voor meer inlichtingen kan u ons steeds contacteren. 
Ontslag en opzegging
Lijst opzeggingstermijnen te respecteren door werkgever en werknemer
Voor ontslagen en opzegging betekend vanaf 1 mei 2018 gelden kortere opzeggingstermijnen  voor werknemers met geringe anciënniteit tot 6 maanden. Eén en ander werd ingevoerd ter compensatie van het “proefbeding”, dat afgeschaft werd bij invoering van het eenheidsstatuut sedert 1 januari 2014.
B2C en mededinging nu ook van toepassing op KMO’s.
Dienen uw algemene voorwaarden aangepast te worden aan de nieuwe wet van 04.04.2019?
Hoogstwaarschijnlijk heeft u reeds iets opgevangen over de wet van 04.04.2019, zijnde de wet “houdende de wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen” (B.S. 24.05.2019).
STS
NIEUW KB REGELT DE SPECIFIEKE VEREISTEN VOOR PRODUCTEN GEBRUIKT IN BOUWSECTOR
Het ministerieel besluit over de opstelling van typevoorschriften voor de bouwsector is thans vervangen door het nieuwe koninklijk besluit van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties  dat bepaalt wie het initiatief kan nemen voor het opstellen van een STS, wie er bij het opstellen van een STS moet betrokken worden, wat in een STS moet staan, wat de juridische waarde is van een STS, en in welke mate STS’sen bijgewerkt zijn.
HET FINANCIEEL PLAN IN HET VOORONTWERP VAN WET OP DE INVOERING VAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Minister van Justitie, Koen Geens, deelde enige tijd geleden aan de Raad van State een voorontwerp van wet tot invoering van een wetboek vennootschappen en verenigingen in.

Deze wet zou het vennootschapsrecht actualiseren en de verenigingen mee incorporeren in één tekst. Het voorontwerp is enerzijds een coördinatie, maar bevat ook veel nieuwigheden. Enige overlast die eigenlijk ondermeer sedert de afschaffing van aandelen aan toonder geen nut meer had, wordt terecht afgeschaft. Nieuwe structuren die actueel zijn en de economische realiteit volgen worden gecodificeerd.
Uitstel betaling RSZ-bijdragen ten gevolge van corona
Een van de steunmaatregelen die de regering uitwerkt, is de mogelijkheid van uitstel van betaling van sociale zekerheidsbijdragen voor de getroffen bedrijven. Reeds in de recente “instructies aan de ondernemingen” heeft de RSZ toegelicht hoe deze mogelijkheid van uitstel er zal uitzien. (https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen)
Dit wordt hierna toegelicht.
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID
VOORONTWERP VAN WET OP DE INVOERING VAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In het bestaande wetboek vennootschappen wordt de bestuurdersaansprakelijkheid geregeld in een aantal artikels. Zo is er de aansprakelijkheid van zaakvoerders en bestuurders voor inbreuken op de vennootschapswet of de statuten, de aansprakelijkheid naar gemeen recht voor de bestuurders en de aansprakelijkheden van bestuurders, dagelijkse bestuurders en feitelijke bestuurders voor kennelijke fouten die bijgedragen hebben tot het faillissement. 
Tijdelijke werkloosheid: vereenvoudigde “Corona-procedure”
Gezien de  enorme toename van het aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid, is de aanvraagprocedure, tijdelijk, drastisch vereenvoudigd.

Elke tijdelijke werkloosheid ten gevolge van corona, wordt beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit geldt retroactief vanaf 13 maart 2020 tot 5 april. De kans is groot dat dit verlengd wordt tot einde juni.

De vereenvoudigde tijdelijke werkloosheid overmacht, kan een gedeeltelijke werkloosheid zijn of een volledige tijdelijke werkloosheid.
PAND - EIGENDOMSVOORBEHOUD - WCO - BUITENGEWOON SCHULDEISER - GERECHTELIJKE REORGANISATIE - AANPASSING OPNAME IN DE LIJST VAN SCHULDEISERS
In deze vernieuwde wet wordt het toepassingsgebied van insolventieprocedures (faillissement, gerechtelijke reorganisatie) uitgebreid naar alle ondernemingen, inclusief vrije beroepen, maar ook feitelijke verenigingen die een "uitkeringsdoel" hebben aan hun leden. Dit begrip komt ook terug in het voorontwerp van het nieuwe wetboek vennootschappen.
display

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173