Ma -Do: 09:00 - 17:30

Vrij: 09:00 - 16:00

Za -Zo: Closed

25 jaar ervaring

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Het kantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via petra@cgkadvocaten.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken: Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Door het beroep op onze diensten geeft u het kantoor de uitdrukkelijke toestemming om de door u verstrekte  informatie, en desgevallend persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor het verstrekken van onze dienstverlening en de taak van de advocaat.

Het kantoor behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden en de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens

Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Het kantoor verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

gegevens van personen jonger dan 16 jaar

persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via petra@cgkadvocaten.be.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens van haar cliënten enkel en alleen met het oog op behandeling van de dossiers. De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen uiteraard nooit worden aangewend in het kader van direct marketing.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt voor volgende handelingen, gerelateerd aan het verstrekken van onze diensten :

Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen

Verzenden van onze nieuwsbrieven

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Het kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren gedurende 5 jaar na het afsluiten van het dossier, zijnde de verjaringstermijn die wij als advocaat dienen te respecteren.

Indien u een gebruikelijke cliënt bent, behouden wij ons het recht voor om de persoonsgegevens en gegevens uit oudere dossiers langer bij te houden en dit ten behoeve van de dienstverlening in recente dossiers.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een elektronisch evenals in een papieren dossier en beide dossiers kennen dezelfde bewaringstermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden:  Het spreekt voor zich dat wij uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van direct marketing-bedrijven.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening, bv. ons softwareprogramma, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het kantoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: het kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Orde van Vlaamse Balies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar petra@cgkadvocaten.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Het kantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek en dit uiterlijk binnen de dertig dagen.

 

U dient wel voor ogen te houden dat het kantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en/of een gerechtvaardigd belang. Bovendien dienen cliënten te beseffen dat bij de vraag om hun persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze bestanden tijdens de verstrekking van onze diensten, dit de verdere behandeling van het dossier in het gedrang kan brengen en het kantoor gerechtigd is om de verdere samenwerking stop te zetten na schriftelijke melding hiervan.

Het kantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

CGK Advocaten