Ma -Do: 09:00 - 17:30

Vrij: 09:00 - 16:00

Za -Zo: Closed

25 jaar ervaring

CGK Advocaten

Algemene voorwaarden

 1. Identiteit advocatenkantoor

1.1.          Het advocatenkantoor ‘CGK Advocaten’ is een groepering van advocaten met het doel het advocatenberoep uit te oefenen in de ruimste zin van het woord. De medewerkers/vennoten zijn natuurlijke personen en burgerlijk besloten vennootschappen.

Het behelst de volgende burgerlijke vennootschappen:

–              Goris, Kips & Maes advocaten bv, rpr. nr. 0461.168.781;

–              Lepere Advocaten bv, rpr. nr. 0875.340.173, met als vennoot Philip Lepere;

–              Advocatenkantoor Britt De Jonghe bv, rpr nr. 0686.873.232, met als vennoot Britt De Jonghe

De vennoten van de bv Goris, Kips & Maes zijn Isabel Goris, Marc Kips en Erik Maes.

1.2.          Het kantoor (zowel de zetel van de groepering van advocaten, evenals die van de BV Goris, Kips en Maes) is gevestigd te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 24 en de website is www.cgkadvocaten.be.

De maatschappelijke zetel van de BV Lepere Advocaten is gevestigd aan de Victor Driessensstraat 60 te 2018 Antwerpen.

1.3.          De advocaten van CGK Advocaten hebben de toelating om overal in België het beroep van advocaat uit te oefenen. Zij oefenen hun titel van advocaat uit als lid van de Balie Provincie Antwerpen.

1.4.          Ingeval van klachten met betrekking tot de werking van het kantoor, kan de cliënt zich eerst wenden tot de dienstdoende advocaat van het kantoor. Indien er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, kan de cliënt-consument of het kantoor zich wenden tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, zie www.ligeca.be

 1. Exclusieve toepassing algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, en overeenkomsten waarbij het kantoor partij is en dit met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op documenten van de cliënt, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld. De voorwaarden zijn van toepassing op alle advocaten in het kantoor alsook hun burgerlijke vennootschappen en – waar van toepassing – eveneens op het personeel.

 1. Aard en uitvoering van de overeenkomst

3.1.          Het kantoor levert diensten van intellectuele aard : juridisch advies, onderhandelingen, syndicus, bemiddeling en bijstand en vertegenwoordiging bij gerechtelijke geschillen. Deze diensten worden uitsluitend ten behoeve van de cliënt geleverd en derden kunnen er geen rechten aan ontlenen.

3.2.          Voor de voorkeurmateries en specialiteiten binnen het kantoor wordt verwezen naar de website doch / en ongeacht aan wie de cliënt een dossier toevertrouwt, kan het kantoor naar eigen goeddunken oordelen het dossier aan een ander advocaat van het kantoor toe te vertrouwen om redenen van expertise, tijd, … Het kantoor is dus nooit gebonden om intuitu personae te werken.

3.3. Het kantoor is tevens gerechtigd om beroep te doen op derden bij de uitvoering van de overeenkomst, waarbij zij voorstellen kan formuleren naar de cliënt toe. De cliënt gaat akkoord dat het kantoor voor specifieke opdrachten beroep kan doen op andere advocaten (al dan niet in België of daarbuiten).

De cliënt gaat tevens akkoord dat het kantoor voor de vervulling van de toevertrouwde opdracht in voorkomend geval beroep dient te doen op gerechtsdeurwaarders, vertalers, notarissen, deskundigen, accountants, ….

Het kantoor selecteert derden waarop zij beroep doet voor de behandeling of afhandeling van dossiers of die zij daarbij betrekt met de grootste zorg. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

In voormelde gevallen zal de keuze van de derde geschieden in samenspraak met de cliënt en het zal steeds de cliënt zijn dewelke de rechtstreekse contractuele relatie met de derde zal aangaan. De cliënt is ervan op de hoogte dat deze derden hun dienstverlening afhankelijk kunnen stellen van de voorafgaande betaling van voorschotten of provisies. Het kantoor kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden (i.f.v. vertraging, termijnen, e.d.m.).

3.4.          Het kantoor informeert de cliënt regelmatig over de uitvoering van de opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak, minstens op eerste verzoek van de cliënt. De cliënt verstrekt tijdens de gehele duur van de opdracht stipt alle nuttige informatie aan het kantoor.

 1. Middelenverbintenis en aansprakelijkheid

4.1.          Alle overeenkomsten worden uitsluitend gesloten met het kantoor zodat de advocaten individueel niet contractueel verbonden noch aansprakelijk zijn.

4.2.          De overeenkomst behelst een middelenverbintenis aan de zijde van het kantoor en het kantoor zal al het nodige ondernemen om daarbij de gangbare professionele standaard te hanteren.

4.3.          Het kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten van geraadpleegde derden, zoals vermeld in punt 3.3.

4.4.          Het kantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten als gevolg van slecht geformuleerde doorgegeven instructies of als gevolg van een door de cliënt laattijdig aangeleverd, onvolledig of onjuist dossier en/of gegevens. De cliënt verbindt er zich immers toe tijdig een volledig en betrouwbaar dossier te verstrekken.

4.5.          Het kantoor is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid (in eerste rang) middels de groepspolis van de balie Provincie Antwerpen bij Amlin Europe nv voor het bedrag van 2.500.000,00 €.

Bovendien heeft de associatie Goris, Kips & Maes bvba een bijkomende verzekering afgesloten, in tweede rang bij AG Insurance voor een bijkomend bedrag van 5.000.000,00 €.

Indien de cliënt het bedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te laag zou vinden, is hij steeds gerechtigd het kantoor te verzoeken om een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, dit evenwel op kosten van de cliënt. Tevens kan de cliënt steeds een kopie van de polisvoorwaarden opvragen.

Deze verzekeringen dekken wereldwijde prestaties met uitzondering van Canada en de Verenigde Staten van Amerika.

4.6. De beroepsaansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, zoals vermeld in punt 4.5.

 1. Kosten en erelonen

5.1.          De facturatie van het kantoor kan 3 onderdelen bevatten : 1. De kosten, 2. de gerechtskosten en uitgaven en 3. het ereloon.

5.1.1 De kosten betreffen de interne kantoorkosten en worden berekend aan de hand van een forfaitair percentage of aan de hand van standaardtarieven. Het standaardtarief bestaat uit een vaste prijs per kantooreenheid, zijnde per verzonden brief, fax, e-mail, enz. Bij opstart van elk dossier wordt er een vast dossierrecht aangerekend.

5.1.2 De gerechtsdeurwaarderskosten worden rechtstreeks door de gerechtsdeurwaarder aan de cliënt overgemaakt. Alle andere gerechtskosten en uitgaven zijn de kosten die het kantoor heeft moeten voorschieten aan derden. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon en op eerste verzoek wordt een kopie van de overeenstemmende factuur overgemaakt.

5.1.3        Het ereloon is de vergoeding voor de door het kantoor geleverde diensten. Het ereloon wordt ofwel berekend aan de hand van een uurtarief ofwel aan de hand van een waardetarief, telkenmale bij opstart van het dossier met de cliënt besproken en overeengekomen in redelijkheid en billijke gematigdheid. In geval van gunstig resultaat kan een succesfee worden aangerekend indien voorafgaandelijk of hangende het dossier overeengekomen.

Het uurtarief kan variëren tussen 120,00 € en 300,00 €, afhankelijk van de complexiteit van de materie, de ervaring van de betrokken advocaat, het geldelijk belang van het dossier en andere factoren.

Daarnaast wordt het ereloon, voornamelijk in incassozaken, berekend op basis van een vooraf meegedeeld waardetarief.

5.2.          Het kantoor is gerechtigd om voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak een of meerdere voorschotten en/of provisies te vragen. Een provisie is het forfaitaire voorschot dat de cliënt betaalt aan het kantoor, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de staat van kosten en ereloon worden de betaalde provisienota’s in mindering gebracht. De facturen van het kantoor bestaan dus uit provisies enerzijds en staten van kosten en ereloon anderzijds.

5.3.          Indien een rechtsbijstandsverzekeraar zou tussenkomen voor de cliënt, is het kantoor gerechtigd om haar staat van kosten en ereloon (alsook provisienota’s) die niet zou voldaan worden door deze verzekeraar, te verhalen op de cliënt. Ingeval van discussie met de rechtsbijstandsverzekeraar is het kantoor gerechtigd het ereloon rechtstreeks bij de cliënt te vorderen waarna deze zich zelf tot de rechtsbijstandsverzekeraar kan wenden en beroep doen op de genoten dekking.

5.4.          Indien de cliënt niet akkoord gaat met een aangerekende factuur is de cliënt gehouden om deze factuur binnen de 14 dagen uitdrukkelijk en schriftelijk te protesteren via e-mail, fax of aangetekend schrijven. Het protest dient uitdrukkelijk gemotiveerd te zijn.

5.5.1.       Facturen zijn betaalbaar binnen de op de factuur vermelde vervaldag. Als de vervaldag niet wordt vermeld op de factuur, zijn facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

5.5.2.       Bij gebreke aan tijdige betaling, zal een ingebrekestelling aan de cliënt worden gestuurd, in de vorm van een brief of e-mail. De cliënt heeft dan een termijn van 14 kalenderdagen om te betalen. Deze termijn neemt een aanvang vanaf:

–              de derde werkdag na verzending van de ingebrekestelling per brief, of;

–              de eerste werkdag na verzending van de ingebrekestelling per e-mail.

Deze ingebrekestelling bevat volgende gegevens:

–              het nog verschuldigde saldo en het bedrag-percentage aan schadebeding dat zal worden geëist bij niet betaling binnen voormelde periode van 14 kalenderdagen;

–              naam en ondernemingsnummer van de in artikel 1.1. vermelde vennootschap die schuldeiser is;

–              beschrijving van de aard van het dossier waarvoor de schuld verschuldigd is en datum van opeisbarheid van de schuld;

–              de voormelde termijn van 14 kalenderdagen vooraleer het schadebeding en intresten zullen worden gevorderd.

5.5.3.       Bij gebreke aan tijdige betaling binnen de voormelde termijn van 14 kalenderdagen in artikel 5.5.2., zal een intrest worden aangerekend vanaf het verstrijken van die termijn van 14 kalenderdagen en dit zonder bijkomende ingebrekestelling. Deze verwijlinterest is gelijk is aan de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002.

Tevens is in zulk geval een bijkomende forfaitaire vergoeding verschuldigd, zonder bijkomende ingebrekestelling, welke gelijk is aan:

–              20 euro als het verschuldigde bedrag lager of gelijk is aan 150 euro;

–              30 euro, vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schrijf van het verschuldigde tussen 150,01 euro en 500 euro, als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

–              65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro, met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde bedrag hoger dan 500 euro is.

5.6.          Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur, zal het kantoor bovendien gerechtigd zijn om elke verdere prestatie te schorsen, ook in andere dossiers van de cliënt, en het kantoor zal de cliënt daarvan bij eenvoudig schrijven of e-mail op de hoogte brengen. Dergelijke schorsing kan geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van het kantoor, zelfs niet indien daardoor termijnen verstrijken.

 1. Derdengelden

6.1.          Het kantoor stort alle bedragen die zij voor de cliënt ontvangt, binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien het kantoor een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. In dat geval evenwel wordt het ontvangen bedrag op een aparte rubriekrekening gestort.

6.2.          Het kantoor is evenwel gerechtigd om op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt, sommen in te houden tot dekking van de openstaande voorschotten, facturen of staten van kosten en ereloon, zelfs ingeval van cessie of samenloop. Het kantoor brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaat van het kantoor te betwisten en terugbetaling van de ingehouden bedragen te vorderen conform huidige algemene voorwaarden;

6.3.          Het kantoor stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 1. (Intellectuele) eigendom en geheimhouding vertrouwelijke informatie

7.1.          Het kantoor behoudt de intellectuele eigendom op alle door haar geleverde teksten, adviezen, conclusies, procedurestukken en andere stukken.

Het is de cliënt niet toegestaan de door het kantoor overgemaakte teksten in gebruik te nemen voor andere doeleinden dan voor eigen gebruik en op de wijze die overeenstemt met de opdracht die de cliënt aan het kantoor heeft toevertrouwd.

7.2.          De cliënt zal de door het kantoor overgemaakte documenten dan ook niet aanwenden voor andere doeleinden of ten behoeve van derden; de cliënt zal er zich tevens van onthouden deze teksten openbaar te maken of ze te verspreiden.

7.3           Alle advocaten van het kantoor zijn gebonden door het beroepsgeheim en de deontologische regels inzake de advocatuur.

 1. Witwas

Het kantoor is onderworpen aan de wet van 06.10.2017 tot voorkoming van het gebruik in het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme alsook aan de deontologische regels hieromtrent uitgewerkt in de Codex deontologie voor advocaten.

Ingevolge deze regelgeving is het kantoor verplicht haar cliënten te identificeren en de stavingsstukken daarvan bij te houden. Deze identificatie behelst niet-limitatief : ten aanzien van particulieren de identiteitskaart en een attest van woonst en/of gezinssamenstelling; ten aanzien van rechtspersonen : de statuten en een kopie van de identiteitskaart van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon.

Alvorens de werkzaamheden aan te vatten, moet het kantoor eerst de identiteit van de cliënt en die van diens eventuele lasthebbers en uiteindelijke begunstigden (UBO’s) controleren. Ook de kenmerken, het doel en de aard van de opdracht die de cliënt aan het kantoor toevertrouwt, wordt door het kantoor beoordeeld. Die waakzaamheids-verplichtingen gelden eveneens tijdens de uitvoering van de opdracht, en alle andere opdrachten die de cliënt het kantoor nog zou toevertrouwen. De kosten van die administratieve verplichtingen worden verrekend in het ereloon.

Om deze verplichtingen na te leven, moet de cliënt de nodige informatie aanleveren wanneer het kantoor daar om vraagt. Doen er zich wijzigingen voor die de status kunnen beïnvloeden, dan levert de cliënt die gegevens meteen uit eigen beweging aan. De informatie die wordt aangeleverd, wordt verwerkt en bewaard gedurende een periode van 10 jaar te rekenen vanaf het einde van de laatste opdracht die de cliënt het kantoor toevertrouwt. Voor meer informatie over de gegevensbeschermingsaspecten van onze verplichtingen onder de witwaspreventie-regelgeving, verwijt het kantoor naar de privacy policy.

Als de cliënt nalaat de nodige informatie te bezorgen, kan de samenwerking niet meer verderlopen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit. Bovendien heeft de beëindiging van de werkzaamheden geen invloed op de al gepresteerde en factureerbare prestaties.

Wanneer het kantoor bij de uitvoering van de opdracht feiten vaststellen waarvan men weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten het kantoor dit onmiddellijk melden aan de stafhouder, behalve wanneer het kantoor juridisch advies verleent, de cliënt verdedigt of vertegenwoordigd in verband met een rechtsgeding. De stafhouder zal vervolgens beslissen of hij onze melding moet overmaken aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. In het geval van een melding is het kantoor ook verplicht om diens werkzaamheden voor de cliënt onmiddellijk te beëindigen, zonder de reden hiervoor te mogen inlichten. Dat is bij wet verboden. Verder kan de cliënt het kantoor niet aansprakelijk stellen voor de meldingen die het kantoor ter goeder trouw aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking overmaakt.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat/kantoor blijft kenmerken.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

9.1.          De cliënt is gerechtigd om op ieder ogenblik de overeenkomst te beëindigen door het kantoor daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Het kantoor zal vervolgens een eindstaat van kosten en erelonen overmaken aan de cliënt, rekening houdend met de prestaties tot op de datum van beëindiging

9.2.          Het kantoor is gerechtigd om op ieder ogenblik de overeenkomst te beëindigen door de cliënt daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop zij haar prestaties staakt, zal het kantoor rekening houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een ander raadsman. Het kantoor zal vervolgens een eindstaat van kosten en erelonen overmaken aan de cliënt, rekening houdend met de prestaties tot op de datum van beëindiging.

9.3.          Na het beëindigen van de opdracht, archiveert het kantoor het afgesloten dossier gedurende de termijn van 5 jaar. Op eerste verzoek zal het kantoor de door de cliënt overgemaakte originele stukken aan de cliënt retourneren. Indien de originele stukken niet door de cliënt worden teruggevraagd, zal het kantoor deze stukken bewaren gedurende de termijn van 5 jaar. Daarna is het kantoor gerechtigd deze stukken te vernietigen.

 1. Privacyverklariing en verwerking van persoonsgegevens

–              Persoonsgegevens die het kantoor verwerkt;

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt doordat de cliënt gebruik maakt van de diensten en/of omdat de cliënt deze zelf aan het kantoor verstrekt.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens met het oog op diens gerechtvaardigde belangen of deze van derden, adviesverlening en de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

–              overzicht van de persoonsgegevens die het kantoor verwerkt:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Locatiegegevens

Bankrekeningnummer

Overige persoonsgegevens die de cliënt actief verstrekt, noodzakelijk voor behandeling van de zaak die aan het kantoor is toevertrouwd.

–              bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die het kantoor verwerkt

Het kantoor verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de cliënt:

strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;

gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken;

verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

–              doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens door het kantoor.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens van haar cliënten enkel en alleen met het oog op behandeling van de dossiers. De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De rechtsgrond hiertoe is het gerechtvaardigd belang om een goede dienstverlening te kunnen garanderen.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt voor volgende handelingen, gerelateerd aan het verstrekken van de diensten van het kantoor:

het afhandelen van betalingen tot opvolging van de dienstverlening;

verzenden van nieuwsbrieven, als gerechtvaardigd belang om de cliënt op de hoogte te houden van juridische ontwikkelingen, en cliënt uit te nodigen voor werkgerelateerde evenementen, de cliënt kan zich ten allen tijde uitschrijven;;

contacteren van cliënten en partijen en betrokkenen via telefoon of e-mail indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;

informatie over wijzigingen van diensten en producten;

mogelijkheid om een account aan te maken;

–              Termijn van bewaring van persoonsgegevens:

Het kantoor bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit betekent dat het kantoor de gegevens bewaart gedurende 5 jaar na het afsluiten van het dossier, zijnde de verjaringstermijn die men als advocaat dient te respecteren. Indien de toepasselijke verjaringstermijn korter is, wordt deze kortere termijn gehanteerd.

Indien de cliënt een gebruikelijke cliënt is, behoudt het kantoor zich het recht voor om de persoonsgegevens en gegevens uit oudere dossiers langer bij te houden en dit ten behoeve van de dienstverlening in recente dossiers.

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een elektronisch evenals in een papieren dossier en beide dossiers kennen dezelfde bewaringstermijn.

–              Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld van direct marketing-bedrijven.

Met bedrijven die de gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening, bv. ons softwareprogramma, sluit het kantoor een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Het kantoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

–              Cookies, of vergelijkbare technieken:

Het kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy.

De cliënt kan zich afmelden voor cookies door diens internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt men alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

–              Beveiliging

Het kantoor heeft passende en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen en die gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Het kantoor heeft de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie het kantoor samenwerkt.

Het kantoor geeft de persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte, zonder de garantie dat die gegevens daar ook een evenwaardige bescherming genieten, of mits naleving van de toepasselijke Belgische en Europese reglementering inzake het doorgeven van persoonsgegevens buiten de EER.

–              Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De cliënt heeft principieel het recht om diens persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, indien mogelijk of van toepassing.

De cliënt  kan het kantoor altijd contacteren voor de uitoefening van volgende rechten:

een verzoek tot toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens

verzoek tot wissing van diens persoonsgegevens, indien mogelijk of van toepassing

verzoek tot beperking van de verwerking van diens persoonsgegevens, indien mogelijk

een intrekking van toestemming van cliënt, waar van toepassing

een bezwaar tegen de verwerking van de gegevens.

Tevens heeft de client het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar petra.spelters@cgkadvocaten.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de cliënt is gedaan, vraagt het kantoor om een kopie van diens identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De cliënt maakt in deze kopie diens pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van diens privacy.

Het kantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren op dit verzoek en dit uiterlijk binnen de dertig dagen.

De cliënt dient wel voor ogen te houden dat het kantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en/of een gerechtvaardigd belang. Bovendien dienen cliënten te beseffen dat bij de vraag om hun persoonsgegevens te laten verwijderen uit de bestanden van het kantoor tijdens de verstrekking van de diensten, dit de verdere behandeling van het dossier in het gedrang kan brengen en het kantoor gerechtigd is om de verdere samenwerking stop te zetten na schriftelijke melding hiervan.

De cliënt heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

–              Wijziging

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website www.cgkadvocaten.be heeft de cliënt steeds toegang tot de meest actuele versie.

 1. Toepasselijk recht

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op geschillen tussen het kantoor en haar cliënten.

 1. Diversen

12.1.        Voor zover één der clausules (of een passage daaruit) nietig of niet-afdwingbaar zou zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet. Bovendien zullen partijen betrachten de ongeldige clausule op dergelijke wijze te interpreteren of aan te vullen dat zij een geldige uitwerking krijgt.

12.2.        Het feit dat één der partijen niet of slechts gedeeltelijk gebruik maakt van de rechten die haar door onderhavige voorwaarden worden toegekend, kan door de andere partij niet worden ingeroepen als zijnde een verzaking van deze rechten.

12.3         Voor zover onderhavige voorwaarden zijn vertaald in het Engels en het Frans, is, in geval van onduidelijkheid enkel de Nederlandstalige tekst bindend.

CGK Advocaten