Ma -Do: 09:00 - 17:30

Vrij: 09:00 - 16:00

Za -Zo: Closed

25 jaar ervaring

versie december 2017

1 Identiteit advocatenkantoor

1.1 Het advocatenkantoor ‘CGK Advocaten’ is een groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 08.11.2006. Deze groepering behelst enerzijds een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 08.11.2006, nl. bvba Goris, Kips & Maes (KBOnummer 0461.168.781) anderzijds 3 individueel opererende advocaten, zijnde Raymond Van de Weyer (KBOnummer 0840.896.661), bvba Lepere advocaten (KBOnummer 0875.340.17) en Caroline Dierckx (KBOnummer 0812.426.765). De groepering wordt hierna ‘het kantoor’ genoemd.

1.2 De vennoten van de bvba Goris, Kips & Maes zijn Isabel Goris, Marc Kips en Erik Maes. De Heer Philip Lepere is de enige vennoot in de BVBA LEPERE ADVOCATEN. De medewerkers zijn op het briefhoofd evenals op de website vermeld en op eerste verzoek kan worden meegedeeld bij welke entiteit zij behoren.

1.3 Het kantoor (zowel de zetel van de groepering van advocaten, evenals die van de BVBA Goris, Kips en Maes) is gevestigd te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 24 en de website is www.cgkadvocaten.be. De maatschapelijke zetel van de BVBA LEPERE ADVOCATEN is gevestigd aan de Victor Driessensstraat 60 te 2018 Antwerpen.

1.4 Per email kan u iedere advocaat bereiken op het emailadres voornaam.naam@cgkadvocaten.be. Telefonisch kan u contact opnemen met de groepering op het nummer 03.286.76.60.

1.5 Het kantoor is tevens aangesloten bij een Europees netwerk, the Commercial Lawyers Group (CLG) om het cliënteel een dienstverlening te verschaffen over geheel Europa, Israël, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. De website van CLG is www.clglaw.eu.

 1. Beroepsregels en gedragscodes

Alle advocaten van het kantoor zijn advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Antwerpen.

Hierdoor zijn de advocaten van het kantoor onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, van de vroegere Nationale Orde en van de Antwerpse Balie. De Codex Deontologie voor advocaten kan worden geraadpleegd via https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Codex-Deontologie.pdf.

Inzake erelonen zijn de advocaten van het kantoor onderworpen aan het Reglement invordering van erelonen van de Balie van Antwerpen van 17.12.2012, dat in de mogelijkheid van een buitengerechtelijke geschillenprocedure voorziet. Cfr. www.balieantwerpen.be > erelonen > betwisting.

Ingeval van klachten met betrekking tot de werking van het kantoor, kan de cliënt zich eerst wenden tot de dienstdoende advocaat van het kantoor. Indien er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, kan de cliënt-consument of het kantoor zich wenden tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, zie www.ligeca.be. Gezien Mr Isabel Goris de functie van Ombudsman vervult, zal het dossier aldaar worden ingeleid bij een plaatsvervangend ombudsman.

 

 1. Exclusieve toepassing algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij het kantoor partij is en dit met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op documenten van de cliënt, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld. De voorwaarden zijn van toepassing op alle advocaten in het kantoor alsook hun burgerlijke vennootschappen en – waar van toepassing – eveneens op het personeel.

 1. Aard en uitvoering van de overeenkomst

4.1 Het kantoor levert diensten van intellectuele aard : juridisch advies, onderhandelingen, bemiddeling en bijstand en vertegenwoordiging bij gerechtelijke geschillen. Deze diensten worden uitsluitend ten behoeve van de cliënt geleverd en derden kunnen er geen rechten aan ontlenen.

4.2 Voor de voorkeurmateries binnen het kantoor wordt verwezen naar de website doch / en ongeacht aan wie de cliënt een dossier toevertrouwt, kan het kantoor naar eigen goeddunken oordelen het dossier aan een ander advocaat van het kantoor toe te vertrouwen om redenen van expertise, tijd, … Het kantoor is dus nooit gebonden om intuitu personae te werken.

4.3 Het kantoor is tevens gerechtigd om beroep te doen op derden bij de uitvoering van de overeenkomst, waarbij zij voorstellen kan formuleren naar de cliënt toe.

De cliënt gaat akkoord dat het kantoor voor specifieke opdrachten beroep kan doen op andere advocaten (al dan niet in België of daarbuiten, al dan niet lid van CLG).

De cliënt gaat tevens akkoord dat het kantoor voor de vervulling van de toevertrouwde opdracht in voorkomend geval beroep dient te doen op gerechtsdeurwaarders, vertalers, notarissen, deskundigen, accountants, ….

In beide gevallen zal de keuze van de derde geschieden in samenspraak met de cliënt en het zal steeds de cliënt zijn dewelke de rechtstreekse contractuele relatie met de derde zal aangaan. De cliënt is ervan op de hoogte dat deze derden hun dienstverlening afhankelijk kunnen stellen van de voorafgaande betaling van voorschotten of provisies. Het kantoor kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden (i.f.v. vertraging, termijnen, e.d.m.).

4.4 Het kantoor informeert de cliënt regelmatig over de uitvoering van de opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak, minstens op eerste verzoek van de cliënt. De cliënt verstrekt tijdens de gehele duur van de opdracht stipt alle nuttige informatie aan het kantoor.

 1. Middelenverbintenis en aansprakelijkheid

5.1 Alle overeenkomsten worden uitsluitend gesloten met het kantoor zodat de advocaten individueel niet contractueel verbonden noch aansprakelijk zijn.

5.2 De overeenkomst behelst een middelenverbintenis aan de zijde van het kantoor en het kantoor zal al het nodige ondernemen om daarbij de gangbare professionele standaard te hanteren.

5.3 Het kantoor is niet verantwoordelijk voor lichte of gewone fout, zelfs herhaaldelijk, en zal enkel kunnen aansprakelijk gesteld worden ingeval van zware fout en opzet. Het kantoor is evenmin aansprakelijk voor de zware en opzettelijke fouten van geraadpleegde derden.

5.4 Het kantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten als gevolg van slecht geformuleerde of telefonisch doorgegeven instructies of als gevolg van een door de cliënt laattijdig aangeleverd, onvolledig of onjuist dossier. De cliënt verbindt er zich immers toe tijdig een volledig en betrouwbaar dossier te verstrekken.

5.5 Het kantoor is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid (in eerste rang) middels de groepspolis van de balie te Antwerpen bij Amlin Europe nv voor het bedrag van 2.500.000,00 €. Bovendien heeft de associatie Goris, Kips & Maes bvba een bijkomende verzekering afgesloten, in tweede rang bij AG Insurance voor een bijkomend bedrag van 5.000.000,00 € en in derde rang bij Gerling Verzekeringen nv voor een bijkomend bedrag van 6.000.000,00 €, beide via makelaar Van Breda Risk & Benefits te Antwerpen.

De associatie Goris, Kips & Maes is dus verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid voor een totaal bedrag van 13.500.000,00 €.

Indien de cliënt het bedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te laag zou vinden, is hij steeds gerechtigd het kantoor te verzoeken om een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, dit evenwel op kosten van de cliënt. Tevens kan de cliënt steeds een kopie van de polisvoorwaarden opvragen.

Deze verzekeringen dekken wereldwijde prestaties met uitzondering van Canada en de Verenigde Staten van Amerika.

5.6. De beroepsaansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet zou dekken, terwijl het kantoor wel degelijk de premies heeft betaald of in enig ander geval zonder dat het kantoor hier fout aan heeft, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de door de cliënt in het door aansprakelijkheid getroffen dossier betaalde erelonen.

 1. Kosten en erelonen

6.1 De facturatie van het kantoor kan 3 onderdelen bevatten : 1. De kosten, 2. de gerechtskosten en uitgaven en 3. het ereloon.

6.1.1 De kosten betreffen de interne kantoorkosten en worden berekend aan de hand van een forfaitair percentage of aan de hand van standaardtarieven. Het standaardtarief bestaat uit een vaste prijs per kantooreenheid, zijnde per verzonden brief, fax, e-mail, enz. Bij opstart van elk dossier wordt er een vast dossierrecht aangerekend.

6.1.2 De gerechtsdeurwaarderskosten worden rechtstreeks door de gerechtsdeurwaarder aan de cliënt overgemaakt. Alle andere gerechtskosten en uitgaven zijn de kosten die het kantoor heeft moeten voorschieten aan derden. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon en op eerste verzoek wordt een kopie van de overeenstemmende factuur overgemaakt.

6.1.3 Het ereloon is de vergoeding voor de door het kantoor geleverde diensten. Het ereloon wordt ofwel berekend aan de hand van een uurtarief ofwel aan de hand van een waardetarief, telkenmale bij opstart van het dossier met de cliënt besproken en overeengekomen in redelijkheid en billijke gematigdheid. In geval van gunstig resultaat kan een succesfee worden aangerekend indien voorafgaandelijk of hangende het dossier overeengekomen.

Het uurtarief kan variëren tussen 125,00 € en 300,00 €, afhankelijk van de complexiteit van de materie, de ervaring van de betrokken advocaat, het geldelijk belang van het dossier en andere factoren.

 

Daarnaast wordt het ereloon, voornamelijk in incassozaken, berekend op basis van een vooraf meegedeeld waardetarief.

6.2 Het kantoor is gerechtigd om voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak een of meerdere voorschotten en/of provisies te vragen. Een provisie is het forfaitaire voorschot dat de cliënt betaalt aan het kantoor, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de staat van kosten en ereloon worden de betaalde provisienota’s in mindering gebracht. De facturen van het kantoor bestaan dus uit provisies enerzijds en staten van kosten en ereloon anderzijds.

6.3 Indien een rechtsbijstandsverzekeraar zou tussenkomen voor de cliënt, is het kantoor gerechtigd om haar staat van kosten en ereloon (alsook provisienota’s) die niet zou voldaan worden door deze verzekeraar, te verhalen op de cliënt. Ingeval van discussie met de rechtsbijstandsverzekeraar is het kantoor gerechtigd het ereloon rechtstreeks bij de cliënt te vorderen waarna deze zich zelf tot de rechtsbijstandsverzekeraar kan wenden en beroep doen op de genoten dekking.

6.4 Indien de cliënt niet akkoord gaat met een aangerekende factuur is de cliënt gehouden om deze factuur binnen de 14 dagen te protesteren.

6.5 Ingeval van niet-betaling van de factuur op de gestelde vervaldag is de cliënt, na schriftelijke ingebrekestelling, een moratoire interest verschuldigd van 10% op jaarbasis vanaf de vervaldag evenals een schadevergoeding van 10% op de hoofdsom, met een minimumbedrag van 50,00 euro, ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten.

6.6 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, zelfs in andere dossiers, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Tevens zal het kantoor gerechtigd zijn om elke verdere prestatie te schorsen, ook in andere dossiers van de cliënt, en het kantoor zal de cliënt daarvan bij eenvoudig schrijven op de hoogte brengen. Dergelijke schorsing kan geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van het kantoor, zelfs niet indien daardoor termijnen verstrijken.

 1. Derdengelden

7.1 Het kantoor stort alle bedragen die zij voor de cliënt ontvangt, binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien het kantoor een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. In dat geval evenwel wordt het ontvangen bedrag op een aparte rubriekrekening gestort.

7.2 Het kantoor is evenwel gerechtigd om op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt, sommen in te houden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon, zelfs ingeval van cessie of samenloop. Het kantoor brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaat van het kantoor te betwisten en terugbetaling van de ingehouden bedragen te vorderen.

7.3 Het kantoor stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 1. (Intellectuele) eigendom en geheimhouding vertrouwelijke informatie

8.1 Het kantoor behoudt de intellectuele eigendom op alle door haar geleverde teksten, adviezen, conclusies, procedurestukken en andere stukken.

Het is de cliënt niet toegestaan de door het kantoor overgemaakte teksten in gebruik te nemen voor andere doeleinden dan voor eigen gebruik en op de wijze die overeenstemt met de opdracht die de cliënt aan het kantoor heeft toevertrouwd.

8.2 De cliënt zal de door het kantoor overgemaakte documenten dan ook niet aanwenden voor andere doeleinden of ten behoeve van derden; de cliënt zal er zich tevens van onthouden deze teksten openbaar te maken of ze te verspreiden.

8.3 Alle advocaten van het kantoor zijn gebonden door het beroepsgeheim en de deontologische regels inzake de advocatuur.

 1. Witwas

Het kantoor is onderworpen aan de wetten van 06.10.2017 tot voorkoming van het gebruik in het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme alsook aan de deontologische regels hieromtrent uitgewerkt in de Codex deontologie voor advocaten. Ingevolge deze regelgeving is het kantoor verplicht haar cliënten te identificeren en de stavingsstukken daarvan bij te houden. Deze identificatie behelst niet-limitatief : ten aanzien van particulieren de identiteitskaart en een attest van woonst en/of gezinssamenstelling; ten aanzien van rechtspersonen : de statuten en een kopie van de identiteitskaart van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon.

Wanneer er feiten worden vastgesteld waarvan het kantoor weet of ernstig vermoedt dat ze verband houden met witwaspraktijken of terrorisme, dient in overeenstemming met deze wetgeving de informatie te worden overgemaakt aan de Stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen. Het is de Stafhouder die beslist of de ontvangen informatie al dan niet wordt gemeld aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

10.1 De cliënt is gerechtigd om op ieder ogenblik de overeenkomst te beëindigen door het kantoor daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Het kantoor zal vervolgens een eindstaat van kosten en erelonen overmaken aan de cliënt, rekening houdend met de prestaties tot op de datum van beëindiging. Het kantoor zal nooit een schadevergoeding in rekening brengen.

10.2 Het kantoor is gerechtigd om op ieder ogenblik de overeenkomst te beëindigen door de cliënt daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen en dit zowel om redenen van interne werking als om redenen van wanprestatie door de cliënt. Voor de bepaling van het ogenblik waarop zij haar prestaties staakt, zal het kantoor rekening houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een ander raadsman. Het kantoor zal vervolgens een eindstaat van kosten en erelonen overmaken aan de cliënt, rekening houdend met de prestaties tot op de datum van beëindiging.

10.3 Na het beëindigen van de opdracht, archiveert het kantoor het afgesloten dossier gedurende de termijn van 5 jaar. Op eerste verzoek zal het kantoor de door de cliënt overgemaakte originele stukken aan de cliënt retourneren. Indien de originele stukken niet door de cliënt worden teruggevraagd, zal het kantoor deze stukken bewaren gedurende de termijn van 5 jaar.,

 1. Toepasselijk recht

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op geschillen tussen het kantoor en haar cliënten.

 1. Tenslotte

12.1 Voor zover één der clausules (of een passage daaruit) nietig of niet-afdwingbaar zou zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet. Bovendien zullen partijen betrachten de ongeldige clausule op dergelijke wijze te interpreteren of aan te vullen dat zij een geldige uitwerking krijgt.

12.2 Het feit dat één der partijen niet of slechts gedeeltelijk gebruik maakt van de rechten die haar door onderhavige voorwaarden worden toegekend, kan door de andere partij niet worden ingeroepen als zijnde een verzaking van deze rechten.

12.3 Onderhavige voorwaarden zijn vertaald in het Engels en het Frans. Ingeval van onduidelijkheid is enkel de Nederlandstalige tekst bindend.

CGK Advocaten