Ma -Do: 09:00 - 17:30

Vrij: 09:00 - 16:00

Za -Zo: Closed

Sedert de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel bekend als GDPR), zijn bedrijven onderhevig aan een aantal verplichtingen inzake bescherming van persoonsgegevens die zij verwerken. In België werd hieraan verder vorm gegeven door de Privacywet van 30 juli 2018.

Materies

 • Arbeidsrecht, sociale zekerheid en managementovereenkomsten
 • Handel en ondernemingen
 • Onroerend goed en immo
 • Vennootschappen
 • Familiaal vermogenrecht
 • jeugdrecht
 • Alternatieve geschillenbeslechting
 • Insolventie
 • Vermogen
 • Incasso
 • Privacy & GDPR
 • VME – Syndicus
 • Personen- en familierecht

Ik moet meegeven dat het aangenaam communiceren is de uitleg steeds zeer goed is onderbouwd… Top team onder één dak !


Thomas Schaevers

PRIVACY & GDPR


Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, moeten betrokkenen op de hoogte worden gesteld. Dit kan middels een privacyverklaring. Op websites zijn cookies van toepassing. Ook wanneer dergelijke cookie wordt aangewend, moet betrokkene op de hoogte zijn. Dit kan middels een cookieverklaring. De betrokkenen waarvan de gegevens verwerkt worden hebben diverse rechten. Er dient een register van verwerkingsactiviteiten te worden opgesteld. In sommige gevallen dient een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) te worden aangesteld. Als de verwerking van persoonsgegevens omvangrijk wordt, zijn ook nog andere verplichtingen te vervullen.

PRIVACY & GDPR


Als gegevens worden doorgegeven aan een derde dienen ook bepaalde maatregelen te worden genomen. Het is daarbij belangrijk dat een verwerkersovereenkomst wordt opgesteld, of dat in de samenwerkingsovereenkomst met die partij de nodige clausules staan omtrent rechten en plichten van verwerkingsverantwoordelijke en verwerker.

Ook verwerking van persoonsgegevens van personeelsleden ressorteert hieronder.

Datalekken moeten geregistreerd worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze laatste heeft overigens de bevoegdheid om controles uit te voeren en boetes op te leggen.

CGK kan u bij dit alles perfect assisteren: CGK adviseert en begeleidt u bij bescherming van persoonsgegeven, privacywetten en al deze verplichtingen.

Ontmoet het team