Tijdelijke werkloosheid: vereenvoudigde “Corona-procedure”

Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

 
Voor de duur van de beperkende maatregelen (sluiting van handelszaken en winkels) moet voorlopig geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegen overmacht meer worden verstuurd naar het werkloosheidsbureau van de RVA.
Enkel de elektronische aangifte “sociaal risico” waarin de werkgever het aantal dagen vermeld waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld, na afloop van de maand, is voldoende. Men geeft de tijdelijke werkloosheid aan als “overmacht”, met als reden “Coronavirus”. Dit gebeurt op de website Sociale Zekerheid/Onderneming  - ASR scenario 5 - , met de juiste codes (code5.4). Uw sociaal secretariaat kan daar ook voor instaan.
Voor de reeds lopende dossiers tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of overmacht, hoeft men niets meer te doen. De worden behandeld als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, met de vereenvoudigde formaliteiten.
De werkgever moet geen controlekaart C3.2 afleveren aan de werknemers die tijdelijk werkloos zijn gesteld, ongeacht de reden van de werkloosheid. Dit geldt voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020.
 

Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemer

 
De werknemer moet zijn uitkeringsaanvraag indienen bij zijn uitbetalingsinstelling via het formulier C3.2. – werknemer – corona.
Normaal moet de werknemer, om recht te hebben op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens economische reden, aan toelaatbaarheidsvoorwaarden voldoen (de werknemer moet o.a. voldoende arbeidsdagen over minstens 1 jaar kunnen bewijzen). Dit is niet vereist bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vermits de tijdelijke werkloosheid ingevolge corona, het karakter van overmacht krijgt, geldt deze vereiste dus niet. Dit is van toepassing voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.
 

Arbeiders - bedienden

 
De regeling geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden.
 

Cruciale en niet-cruciale ondernemingen

 
Deze regeling geldt voor cruciale als niet-cruciale ondernemingen.
 

Verplichte werkweek valt weg

 
Bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen is de werkgever verplicht, na een bepaalde periode van gedeeltelijke of volledige schorsing, de werknemer terug een volledige week te werk te stellen, voorlaar opnieuw een beroep te doen op economische werkloosheid. Deze verplichting bestaat ingeval van corona niet, gezien het als een schorsing wegens overmacht wordt beschouwd.
Voor ondernemingen, die momenteel een stelsel economische werkloosheid hebben lopen, vreemd aan corona, geldt dit nog wel.
 

Uitkering werkloze werknemers

 
De werkloosheidsuitkering wordt verhoogd tot 70 % (normaal 65 %) van het loon. Dit loon wordt evenwel begrensd tot 2.754,76 € per maand. Bovenop deze werkloosheidsuitkering, ontvangt deze een supplement van 5,63 € per dag, ten laste van de RVA. Ook deze regel geldt tot 30 juni 2020.Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Erik Maes: Erik.Maes@cgkadvocaten.be

f19381a5-7988-4d27-9b72-edf0a74bfeaf
d3e59df2-2b9a-4bd2-bfde-f2215d7c4b84
5451a1e3-e5d1-4bca-a003-9f7b1eacbbe8
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173