Corona: bijzonder ouderschapsverlof

Wijze van opname van het verlof

 
Het corona-ouderschapsverlof wordt opgenomen in de vorm van vermindering van de arbeidsprestaties als volgt:
 • Werknemers die voltijds werken:
  • Vermindering met 1/5e of 1/2e
 • Werknemers die minstens 3/4e van een voltijds rooster werken:
  • Halftijdse onderbreking (vermindering met 1/2e)
 
Dit verlof kan worden opgenomen:
 • In één aaneengesloten periode, of
 • Per maand, of
 • Per week, of
 • Combinatie van maand en week of weken.
Een akkoord van de werkgever is vereist

 
Er is een akkoord van de werkgever vereist. Dit ouderschapsverlof is dus geen recht. De werkgever moet zijn beslissing wel op een objectieve basis nemen. Het is mogelijk dat de beslissing rekening houdt met zowel de belangen van de werknemer als van de onderneming.
 

Voor welke ouders en welke kinderen?

 
Alle werknemers die in aanmerking komen voor het gewone ouderschapsverlof, komen in aanmerking.
Als voorwaarde geldt dat dit ouderschapsverlof bestemd is voor minstens één kind jonger dan 12 jaar.
Een uitzondering geldt voor mindervalide kinderen: daar geldt de leeftijdsgrens van 21 jaar. Die leeftijdsgrens valt echter weg als dit mindervalide kind (of volwassene) opgevangen wordt door de ouders en er intramurale of extramurale dienstverlening is, georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.
 

Anciënniteitsvoorwaarde

 
Alleen werknemers die minstens 1 maand in dienst zijn komen in aanmerking voor dit corona-ouderschapsverlof.
 

Hoe aanvragen?

 

-              bij de werkgever

 
De werknemer moet dit ouderschapsverlof minstens 3 werkdagen op voorhand schriftelijk bij de werkgever aan te vragen. Dit moet op volgende wijze:
 • Aangetekend, ofwel
 • Een geschrift waarvan de werkgever een duplicaat ondertekent voor ontvangst, ofwel
 • Per e-mail mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werkgever.
Dit geschrift meldt begin- en einddatum van dit ouderschapsverlof.
De werkgever moet zijn akkoord geven of weigeren binnen maximaal 6 werkdagen na de aanvraag, en ik elk geval ten laatste voor de aanvang van het ouderschapsverlof. Hij moet dit schriftelijk doen, of per e-mail (met ontvangstbevestiging door de werknemer).
In onderling akkoord kan die aanvraagprocedure worden ingekort.
 

-              bij de RVA

 
De aanvraag moet door de werknemer schriftelijk worden ingediend bij de RVA. Dit moet ten laatste 1 maand na de aanvraag van het corona-ouderschapsverlof. Er zou een specifiek formulier ter beschikking worden gesteld op de website van de RVA.
 

RVA-uitkering

 
Men krijgt een uitkering van de RVA, en hier gelden de gewone regels van het ouderschapsverlof. Wel zou de uitkering 25% hoger liggen dan bij het gewone ouderschapsverlof.
 

Wat met die werknemers waarbij al een ouderschapsverlof lopende is?

 
Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof. Het wordt dus niet aangerekend voor de berekening van de maximale duur van het gewone ouderschapsverlof.
Werknemers die reeds in een lopend ouderschapsverlof zitten, kunnen vragen om dit om te zetten in corona-ouderschapsverlof of om het gewone ouderschapsverlof te schorsen. De werkgever moet hier wel mee akkoord zijn.
 

Wanneer treedt het systeem in werking?

 
Het systeem zal met retroactiviteit in werking treden op 1 mei 2020 en van kracht blijven tot en met 30 juni 2020.
Het besluit zal naar alle waarschijnlijkheid rond 12 mei in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Huidige informatie is dan ook onder voorbehoud van wat er in het Belgisch Staatsblad zal staan. Wel zijn de basisprincipes rond en is deze informatie vooral gebaseerd op berichtgevingen van de RVA en wat de Minister van Werk meedeelde in de pers. Men ziet geen fundamenteel beletsel om dit ouderschapsverlof nu al toe te staan. Wel is het momenteel nog niet mogelijk om de aanvraag reeds in te dienen bij de RVA.
 
 
*   *   *
 
Advies inzake te ondernemen stappen en steunmaatregelen bij de overheid ten gevolge van corona – covid 19 kan bij CGK-advocaten. U kan snel en eenvoudig geholpen worden bij mogelijke vragen.
Aarzel niet ons te contacteren: info@cgkadvocaten.be
Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Erik Maes: Erik.Maes@cgkadvocaten.be
 
Erik Maes

61f02fbc-422b-4418-8ec7-0b575f64099d
688a7964-3ed5-41c3-b28b-f0470868d777
e1704116-72e4-46b3-a43c-a6c53ec7c2ad
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173